Idea

Dlaczego działania równościowe i wyrównujące szanse są ważne? To jednej strony nieodzowny element projektów, które są dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej i wielu innych funduszy, a z drugiej kwestia o wiele szersza – funkcjonowanie w społeczeństwie czy też firmie, instytucji, która jest przyjazna dla wszystkich osób i przestrzega ich praw.

Oferta

Prowadzę warsztaty równościowe i antydyskryminacyjne, zaprojektowane dla konkretnych grup społecznych. Ich tematyka to m.in:
- równość płci,
- wielokulturowość,
- projektowanie uniwersalne i niepełnosprawność,
- godzenie ról rodzinnych i zawodowych,
- tworzenie partnerstw lokalnych,
- asertywność,
- warsztaty równościowe dla mediów.

Kontakt

Anna Urbańczyk
anna.urbanczyk@warsztatyrownosciowe.pl
tel. 604 48 19 69
© warsztatyrownosciowe.pl Anna Urbańczyk
Kontakt